DAZKIRI BELEDİYESİ
GÜLEN KORA
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ
 
 
 
Anasayfa
Hakkımızda
Okulumuz
Eğitim
KVKK
Galeri
İletişim

DAZKIRI BELEDİYESİ GÜLEN KORA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi: www.gulenkorakres.dazkiri.bel.tr

Telefon Numarası: 0 (272) 421 33 22

E-Posta Adresi: kres@dazkiri.bel.tr

Adres:  Yeniyol Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:11  Dazkırı Afyonkarahisar

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak şu amaçlarla işlenebilmektedir:

·         Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, kayıt süresince toplanması gereken belgelerin dosyalanması, düzenlenmesi,

·         Kayıt gereği yapılan sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi,

·         Eğitim-öğretim faaliyetinin başlaması ve devam ettirilebilmesi,

·         Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin okul başarıları ve mali durumlarına göre taleplerinin değerlendirilmesi,

·         Ödeme ve ilgili finansal planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması,

·         E-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Acil durumda öğrencinin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli kişilerle iletişim sağlanabilmesi,

·         Öğrencinin, kişisel, fiziksel, psikolojik ve akademik olarak gelişim sürecinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması,

·         Alerjisi veya takip edilmesi gereken hastalıkları olan öğrenciler için personel ve sağlık kuruluşlarına bilgi verilmesi,

·         Öğrencilerin okula ve diğer birimlere uyum sürecinin izlenmesi, takip edilmesi,

·         Öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması, sürecin takibi,

·         Öğrencilerin değerlendirilmesine yönelik, sınavların hazırlanması, akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin izlenmesi, takip edilmesi, başarılarının ölçülmesi,

·         Öğrencilerin sağlık dosyalarının oluşturulması ve sağlık bilgilerinin gerektiğinde kurum içi ilgili birim ve acil durumlarda hastane, sigorta şirketi ile paylaşılması,

·         Öğrencinin kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması

·         Öğrencinin başarı durumunun analizi ve takibi,

·         Veli görüşmelerinde öğrenci ile ilgili paylaşılan önemli bilgilerin kayıt altına alınması ve sürecin gözlemlenmesinin sağlanması,

·         Öğrencinin kişisel, akademik ve psikolojik durumunun değerlendirilmesi ve rehber öğretmen, veli ve diğer ilgili kişilerin görüşlerinin kaydedilerek sürecin gözlemlenmesinin sağlanması,

·         Okulun anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması,

·         Velinin talebi halinde ya da gerekli görülen durumlarda, öğrencilerin destek aldıkları psikolog, psikiyatr ve uzmanların aktardıkları bilgilerin öğrencinin gelişimini gözlemek amacı ile kayıt altında tutulması,

·         Güvenlik sebepleri doğrultusunda erişim kontrolü,

·         Bilgi güvenliğinin oluşturulması, korunması ve denetiminin yapılması,

·         Hizmet kalitesinin arttırılması,

  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

·         Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurum içinde gerçekleştirilecek denetimlerde yasal tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Çalışanların kişisel verileri ise, adayların değerlendirilmesi, iş görüşmesine davet, özlük dosyasının oluşturulması, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlere Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi birimleri ve ofisleri, öğrenci takip sistemi, kayıt formu, aday öğrenci başvuru formu, sosyal medya kanalları ve benzer vasıtalar ile, e-posta kanalıyla, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir

Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi, öğrencilerine yönelik operasyonel süreçlerini yürütürken işlediği kişisel verilerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikasına,  Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlkokul Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa uygun hareket etmektedir.

Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin ön görülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verilerin zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında,

  • Ödemeler ve diğer finansal işlemler ile alakalı olarak anlaşmalı bankalarla,
  • Sınav, yarışma, konferans, seminer, sempozyum, anma töreni, ödül töreni, gezi, turnuva, gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi adına; gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara,
  • Öğrencinin psikolojik ve fizyolojik durumuna tabii olarak gerekli görüldüğü takdirde, okulda veya okul dışında görevli doktor veya ilgili uzmanlarla,
  • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
  • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
  • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
  • Şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereği yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
  • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
  • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Detaylı bilgi için www.gulenkorakres.dazkiri.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bize Ulaşın
 
 
 kres@dazkiri.bel.tr
 0 (272) 421 33 22
 0 (533) 450 99 13
 Yeniyol Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:11
 Dazkırı / AFYONKARAHİSAR
Dazkırı Belediyesi Gülen Kora
Kreş ve Gündüz Bakım Evi
Copyright © 2016 Dazkırı Belediyesi Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evi | kres@dazkiri.bel.tr | www.gulenkorakres.dazkiri.bel.tr
Tasarım , Programlama : Bilgi İşlem Birimi